PRIVACY POLICY

Inleiding

Om op de best mogelijke recruitmentprocessen te kunnen faciliteren en jou een optimale dienstverlening te kunnen leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. In dit Privacy Statement vind je een heldere uitleg over welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij gegevens verwerken en op welke manier wij persoonsgegevens verwerken.

 

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken voor de hieronder genoemde doeleinden. Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: alle informatie waarmee jij als individu kan worden geïdentificeerd. Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en beveiligen, kortom; hoe wij zorgdragen voor jouw privacy.

 

Wij van Klimaatwerkt nemen de privacy van elk persoon zeer serieus, zeker als het gaat om de persoonsgegevens van kandidaten. Met deze verklaring willen wij je informeren over de manieren waarop wij persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden wij dit doen. Klimaatwerkt houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante privacywet- en regelgeving.

Wanneer je persoonsgegevens via onze website, via email of op andere wijze aan ons verstrekt, erken je dit Privacy Statement te hebben gelezen en begrepen en verleen je ons toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken volgens de in dit Privacy Statement beschreven wijze. Je bent niet verplicht je persoonsgegevens aan ons te verstrekken, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze dienstenverlening niet optimaal op jou af kunnen stemmen en je niet van al onze diensten gebruik kunt maken.

Wie is er verantwoordelijk voor mijn gegevens?
Klimaatwerkt B.V. (KVK77153898) en Klimaatwerkt Staffing B.V. (KVK80797377) gevestigd op de Admiraliteitskade 85C-03 te Rotterdam, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals omschreven in dit Privacy Statement, hierna benoemd als “Klimaatwerkt”.

Bij vragen omtrent de privacy binnen Klimaatwerkt, kun je mailen naar info@klimaatwerkt.nl of bellen naar 085 047 80 80.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om een op jouw toegespitste dienst te kunnen verlenen heeft Klimaatwerkt specifieke informatie over jou als kandidaat of opdrachtgever nodig. Jouw persoonsgegevens stellen ons in staat om jou te voorzien van de beste vacatures of kandidaten.

Klimaatwerkt verwerkt jouw persoonsgegevens op het moment dat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hier volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Details over jouw salaris, pensioenen en voordeelregelingen;
 • CV;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld competentietest, referenties en getuigschriften;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door te solliciteren op een vacature op onze website, in correspondentie en telefonisch;
 • Persoonsgegevens vanuit een KvK uittreksel;


Klimaatwerkt verwerkt met jouw toestemming de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Nationaliteit;
 • Bankgegevens;
 • Werkvergunning;
 • Verklaring omtrent goed gedrag (VOG);
 • Verklaring geen Bezwaar (VGB);

Bijzondere persoonsgegevens worden aan de hand van wettelijke bepalingen en richtlijnen bewaard en deze gegevens worden opgeslagen in een versleutelde omgeving.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Klimaatwerkt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief, je kunt zich hiervoor aanmelden of afmelden;
 • Om jou aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter af te kunnen stemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (o.a. bij een JOB-alert, WhatsApp berichten via Joboti);
 • Klimaatwerkt verwerkt persoonsgegevens van (werknemers van) klanten om de uitvoering van onze dienstverlening mogelijk te maken, en om potentiële klanten aanbiedingen te kunnen doen en informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening;
 • Een opdracht te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Om contractuele verplichtingen te handhaven, bijvoorbeeld onze Algemene Voorwaarden, de inhoud van een arbeidscontract, etc;
 • Klimaatwerkt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door jouw gegeven toestemming;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Klimaatwerkt.


Hoe verzamelen wij gegevens?

Kandidaten: Er zijn tal van manieren waarop je informatie met ons kunt delen. Dit zou kunnen zijn:

 • Gedurende het recruitmentproces. Bijvoorbeeld doordat je solliciteert op een functie of je aanmeldt voor een event;
 • Het mailen van jouw CV aan één van onze consultants;
 • Het achterlaten van jouw gegevens op de website van Klimaatwerkt of via een sollicitatieformulier, als onderdeel van het aanmeldproces;
 • Het solliciteren op vacatures via een jobsite, die vervolgens jouw CV doorstuurt naar Klimaatwerkt;
 • Via social media, jobsites of andere openbare sites, zoals Linkedin, Indeed, jouw eigen website, ect.,


Opdrachtgevers:
 Wij hebben hetzelfde doel als onze opdrachtgevers. Het zorgen dat een vacature vervuld wordt met de beste kandidaat. Wij verzamelen op twee manieren gegevens van onze opdrachtgevers:

 • Waar jij proactief contact met ons opneemt, doorgaans per contactformulier, telefoon of e-mail; en/of
 • Indien wij contact met je opnemen, ofwel per telefoon ofwel per e-mail, of meer in het algemeen door middel van de netwerkactiviteiten van onze consultants.

Bewaren van persoonsgegevens
In geval van recruitment voor onze opdrachtgevers bewaren wij jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst ook andere interessante vacatures voor je te hebben, zullen wij je persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren jouw gegevens op een lokale server in een beveiligde omgeving waar enkel geautoriseerde medewerkers toegang tot hebben.

Persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing doeleinden. Wij kunnen jouw persoonsgegevens wel aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de overeengekomen diensten aan jou (bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie) of voor zover gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid.

Wij kunnen jouw (persoons)gegevens ook aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen gehouden zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken spannen wij ons ertoe in dat deze derden jouw persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement en voor het overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens waarborgen.

Automatisch gegenereerde informatie

Voor de optimalisatie van onze website en dienstverlening maken wij gebruik van cookies en pixel tracking. Cookies zijn stukjes informatie die op jouw harde schijf worden opgeslagen met de bedoeling dat de jouw internetbrowser deze informatie bij een volgend bezoek heeft onthouden. Pixel tracking gebruiken we om te zien hoe je op onze website terecht bent gekomen. Wanneer je hier geen prijs op stelt kun je in je browservoorkeuren aangeven dat je geen toestemming geeft voor het opslaan van cookies. Het kan zijn dat onze dienstverlening hierdoor niet optimaal aan jou aangeboden kan worden.

Wij gebruiken, onder andere, cookies en pixels om het gebruik van onze website te analyseren en te optimaliseren. Zo kijken we bijvoorbeeld naar het klikgedrag op onze website, monitoren we de hoeveelheid bezoekers en kijken we hoelang ze op de site blijven. De gegevens die wij hiervoor opslaan zijn niet direct herleidbaar tot een individu. Daarnaast maken we gebruik van bijvoorbeeld Indeed en Google Analytics voor verdere optimalisatie van onze website en dienstverlening. Doordat de servers van Google zich buiten de Europese Unie bevinden, gelden daar andere regels. Inmiddels zijn afspraken vastgelegd zodat zij voldoen aan de privacy afspraken zoals die binnen de AVG zijn vastgelegd. Wij kiezen onze partners zorgvuldig en houden hierbij altijd rekening met jouw privacy.

Hotjar: Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden op welke pagina’s, welke links ze kiezen klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat om onze service op te bouwen en te onderhouden met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat een het IP-adres van het apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel.Het is Hotjar contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen. Zie voor meer informatie over Hotjar de ondersteuningssite van Hotjar.

Gegevens inzien, aanpassen, beperken of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, dan kun je een gespecificeerd verzoek sturen naar info@klimaatwerkt.nl. Klimaatwerkt zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op jouw verzoek reageren.

Daarnaast wil Klimaatwerkt je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je het niet eens bent met ons besluit over jouw verzoek. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging
Wij spannen ons in om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatige inzage en aanpassingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld meer factor authenticatie. Werknemers van Klimaatwerkt zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst om ongeoorloofde deling van persoonsgegevens tegen te gaan.

Wijzigingen
Klimaatwerkt kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. De meest actuele versie is te allen tijde in te zien op de onze website. De onderhavige versie is opgesteld op 27 januari 2023.

Stuur een berichtje

Staat jouw favoriete vacature er niet bij? Neem dan contact op met een van onze consultants.

"*" indicates required fields