ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Klimaatwerkt


Artikel 1: Vrijblijvende offertes
Alle offertes van Klimaatwerkt zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

Artikel 2: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Klimaatwerkt”: Klimaatwerkt B.V., gevestigd te Rotterdam onder KVK-nummer 77153893
 2. Klimaatwerkt Staffing”: Klimaatwerkt Staffing B.V., gevestigd te Rotterdam onder KVK-nummer 80797377
 3. Werving en Selectie”: het behulpzaam zijn van werkgevers bij het zoeken naar kandidaten, waarbij totstandkoming van een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante (rechtstreekse) arbeidsverhouding tussen de werkgever en de Kandidaat wordt beoogd.
 4. Opdrachtgever”: de werkgever die zich bedient van de werving en selectie door Klimaatwerkt.
 5. Kandidaat”: de potentiële werknemer/zpp’er die geïntroduceerd wordt door Klimaatwerkt bij opdrachtgever om een arbeidsovereenkomst of andere contractuele relatie aan te gaan voor een opdrachtgever.
 6. Overeenkomst”: Deze onderhavige overeenkomst.
 7. Werving en Selectie Opdracht”: de overeengekomen overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Klimaatwerkt op grond waarvan Klimaatwerkt werving van medewerkers en advies activiteiten verricht ten behoeve van de betreffende Opdrachtgever of een daaraan gelieerde partij.
 8. Bruto Jaarinkomen”: Het tussen Kandidaat en Opdrachtgever afgesproken bruto maandsalaris op basis van een fulltime dienstverband (40 uur per week) inclusief vakantiegeld, 13e maand en winstdeling.
 9. Honorarium”: De door Opdrachtgever aan Klimaatwerkt verschuldigde vergoeding bij een succesvolle vervulling van de Werving en Selectie Opdracht. De afgesproken vergoeding is altijd exclusief BTW.

Artikel 3: Uitvoering van een Werving en Selectie Opdracht(en)
 1. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle Werving en Selectie Opdrachten die Opdrachtgever en Klimaatwerkt overeenkomen.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Partijen bespreken voorafgaand aan de Werving en Selectie Opdracht de inhoud van de opdracht, waarna Klimaatwerkt de opdracht zal bevestigen
 4. Klimaatwerkt kan na ondertekening van de onderhavige Overeenkomst ook uit eigen beweging, zonder een daartoe strekkende opdracht of verzoek van de Opdrachtgever potentieel geschikte kandidaten aan de Opdrachtgever aanbieden met het oog op (mogelijke) vacatures.
 5. Door de aanvaarding van een Werving en Selectie Opdracht tot werving en advies neemt Klimaatwerkt een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een kandidaat komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
 6. Inlichtingen die door de Opdrachtgever zelf aan Klimaatwerkt zijn verstrekt, zullen als juist worden aanvaard. Referenties worden uitsluitend op verzoek van Opdrachtgever ingewonnen en met toestemming van de Kandidaat.
 7. Klimaatwerkt bepaalt aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de kandidaten, welke kandidaten zij aan de Opdrachtgever voorstelt. De Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde Kandidaat af te wijzen.
 8. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een Kandidaat. Klimaatwerkt is niet aansprakelijk indien de Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de Opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door Klimaatwerkt in strijd met het bepaalde in lid 6 en 7 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van Klimaatwerkt in dat geval is beperkt tot directe schade van de Opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de betreffende Werving en Selectie Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding.

Artikel 4: Duur en beëindiging
 1. De Overeenkomst en Werving en Selectie Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst door middel van opzegging schriftelijk tegen elke datum (tussentijds) te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, zonder dat de Wederpartij in dat geval schadeplichtig is.
 3. Partijen zijn gerechtigd de Werving en Selectie Opdracht door middel van opzegging schriftelijk tegen elke datum (tussentijds) per direct te beëindigden, zonder dat de Wederpartij in dat geval schadeplichtig is.
 4. Klimaatwerkt is gerechtigd de Werving en Selectieopdracht en de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door haar enkele schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ongeacht haar recht op schadevergoeding en onverminderd alle verdere rechten van Klimaatwerkt, indien:
  1. De Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert of is ingediend, surséance van betaling aanvraagt, onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
  2. Het zeggenschap over de Opdrachtgever wordt overgedragen aan een derde partij;
  3. De Opdrachtgever haar onderneming, geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stil legt.

Artikel 5: Honorarium
 1. Tenzij anders overeengekomen is het Honorarium verschuldigd, indien de Opdrachtgever of een door deze aangewezen derde daadwerkelijk succesvol een arbeidsverhouding of een andere contractuele relatie aangaat met een Kandidaat die door Klimaatwerkt is voorgesteld of waarmee de Opdrachtgever anderszins via Klimaatwerkt in contact is gekomen.
 2. Het Honorarium is ook verschuldigd, indien de Kandidaat gedurende de Werving en Selectie Opdracht in eerste instantie door de Opdrachtgever is afgewezen, en later alsnog voor dezelfde of een andere functie wordt aangenomen. In andere gevallen is artikel 7 (Toestemming) van toepassing
 3. Het Honorarium bestaat uit een vast percentage van een bruto jaarsalaris wanneer de kandidaat een directe arbeidsverhouding met de opdrachtgever aan gaat:
  • 25% over het een bruto jaarsalaris;
  • Minimum fee van €9.500
 4. Bij een indirecte arbeidsverhouding van de kandidaat met de opdrachtgever via Klimaatwerkt staffing B.V.:
  • Een vastgesteld tarief, factor 2,49 over het bruto uurloon, exclusief BTW en reiskosten.
  • Na 1600 gewerkte uren kan de kandidaat kosteloos worden overgenomen.

Artikel 6: Betaling
 1. Facturatie vindt plaats op het moment dat de door Klimaatwerkt geleverde kandidaat zijn arbeidscontract tekent.
 2. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden de factuur te voldoen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Uitsluitend betalingen aan Klimaatwerkt werken bevrijdend.
 3. De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
 4. Indien een factuur van Klimaatwerkt niet binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald, is de Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. De kopiefactuur van de door Klimaatwerkt verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint.
 5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. Datum van betaling is de datum waarop de bank ons tegoed crediteert of wij het verschuldigde bedrag contant hebben ontvangen. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Klimaatwerkt zijn ingediend.
 6. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust bij de Opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer aangenomen en heeft de Opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte -door wie dan ook verleend- komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Klimaatwerkt is ingeroepen respectievelijk de vordering door Klimaatwerkt ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de Opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Klimaatwerkt draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen ten gevolge van handelen of nalaten van Kandidaten met wie de Opdrachtgever (mede) als gevolg van de werving en selectie door Klimaatwerkt een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 8: Toestemming tot indienstneming voorgestelde Kandidaten
 1. Het is de Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen 12 maanden na schriftelijke aanbieding van Kandidaten niet toegestaan met kandidaten van Klimaatwerkt rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding of contractuele relatie van welke aard dan ook aan te gaan, behoudend vooraf schriftelijke toestemming van Klimaatwerkt en betaling van het Honoranium.
 2. Ingeval van overtreding van lid 1 van dit artikel is de overtredende partij aan de wederpartij een boete verschuldigd ter grootte van zes bruto maandsalarissen van de betreffende kandidaat. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat de wederpartij daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt, schadevergoeding te eisen.

Artikel 9: Geheimhouding
Partijen verplichten zich alle gegevens en informatie die zij tijdens de looptijd van de andere Partij en Cliënt verkrijgen, vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden jegens derden, tenzij de Wederpartij vooraf schriftelijk heeft ingestemd met openbaarmaking of kennisgeving aan een derde.

Artikel 10: Intellectueel Eigendom
 1. Opdrachtgever geeft in het kader van de dienstverlening van Klimaatwerkt toestemming om haar logo en naam te gebruiken om kandidaten te werven, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever is bevoegd deze toestemming ten alle tijden schriftelijk in te trekken.
 2. Partijen vrijwaren elkaar tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms) rechten van die derden,
 3. De door Klimaatwerkt in het kader van de overeenkomst gebruikte voorstellen, plannen, databases, werkwijzen, assessments, blijven eigendom van Klimaatwerkt dan wel diens licentiegevers.

Artikel 11: Rechts- en forumkeuze, wijzigingen
 1. Op deze Overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.
 3. Artikelen 7, 8 en 9 blijven ook na einde van Overeenkomst van kracht.
 4. Indien blijkt dat enige bepaling van de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
 5. Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen Klimaatwerkt en haar opdrachtgevers. Neem voor meer informatie contact op met Klimaatwerkt via info@klimaatwerkt.nl.

Stuur een berichtje

Staat jouw favoriete vacature er niet bij? Neem dan contact op met een van onze consultants.

"*" indicates required fields